Bracelets

 • OM-9215HCC
  Shamballa Bracelet with Nine 10mm White Swarovski Crystal and Hematite
  $95.00
 • OM-9219HAMC
  Designer Shamballa Bracelet with 10mm Amethyst Crystal, Hematite and Aya Azrielant Starfish Charm
  $29.00
 • OM-9219HMBC
  Designer Shamballa Bracelet with 10mm Blue Swarovski Crystal, Hematite and Aya Azrielant Starfish Charm
  $50.00
 • OM-9222HCC
  Shamballa Bracelet with 9 8mm White Swarovski Crystal and Hematite
  $60.00
 • OM-9222HJCBKC
  Designer Shamballa Bracelet with 8mm Black & Silver Crystal, Hematite and Aya Azrielant Starfish Charm
  $60.00
 • OM-9224HMBC
  Designer Shamballa Bracelet with 5mm Blue Swarovski Crystal, Hematite and Aya Azrielant Starfish Charm
  $50.00
 • OM-9226HCC
  Designer Shamballa Bracelet with single 8mm White Swarovski Crystal, Hematite and Aya Azrielant Starfish Charm
  $12.00
© AYA AZRIELANT 2021. All Rights Reserved.